Meny

Års­redovisning 2017
inklusive Hållbarhets­rapport

- SAMMANFATTAD ONLINEVERSION -

 

Ladda ner årsredovisningen 2017

7 722Nettoomsättning
MSEK

468JUSTERAD EBITA
MSEK

7 273Medarbetare
 

VD-ord

KUNDUPPLEVELSEN I CENTRUM

https://www.youtube.com/embed/ca2ElALnWR0?rel=0

Passion för service – det är nyckeln till vår framgång

- Mikael Stöhr, Vd och koncernchef

Läs VD-ordet

Coors erbjudande

Service med IQ

Coors affärsidé är att sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och offentlig sektor. Ambitionen är att verksamheten ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i för­hållande till kunder, medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort. Coors erbjudande inkluderar över 100 tjänster inom facility management. Ambitionen är att leverera marknadens smartaste och mest utvecklade erbjudande – vi kallar det Service med IQ.

Coor i siffror

Nettoomsättning per tjänstekategori

Nettoomsättning per kontraktstyp

Arbetsplatsservice utgör 64 procent av koncernens omsättning. De största enskilda tjänsterna inom segmentet är lokalvård samt mat & dryck. Exempel
på andra tjänster är telefoni, reception, post & gods och dokumenthantering.

Fastighetsservice står för 36 procent av koncernens omsättning. Tjänsterna inkluderar både enklare underhållsuppdrag och komplexa insatser, såsom energioptimering, säkerhetslösningar och tekniska fastighetssystem. 

NETTOOMSÄTTNING PER KONTRAKTSTYP


Den nordiska Facility Management-marknaden växer. Coor behåller positionen som ledande inom IFM-tjänster med ca 37 procent av marknaden och fokuserar samtidigt på tillväxt inom enstaka FM-tjänster.


Inom enstaka FM är kunderna ofta små- och mellanstora företag (SME) som söker hjälp med någon eller några servicetjänster dessa kunder efterfrågar generellt god kvalitet till ett bra pris. De vanligaste leveranserna är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck.

 

Kunderna för IFM är större företag och organisationer med en uttalad IFM-strategi som väljer en och samma FM-leverantör för samtliga tjänster. Fokus ligger på innovation, fler tekniska lösningar och ökad digitalisering. Här återfinns samtliga FM-tjänster samtidigt som Coor tar ett större helhetsansvar och erbjuder mer strategisk rådgivning.

Coor Smart Solutions

Coor Smart Solutions är en serie tjänster baserade på modern teknologi som skapar förutsättningar för ett modernt smart kontor. Lösningar som förenklar vardagen för de som arbetar på kontoret, för beställaren av våra tjänster och för vår egen personal.

Läs mer om Coor Smart Solutions

Coor SmartArchive

Digitalisering av dokument och arkivering för kostnadseffektiv och enkel åtkomst.

Coor SmartFlow

Effektivt digitalt posthanteringssystem för mobil personal och agila arbetsplatser.

Coor SmartReception

Möjliggör personligt kundbemötande och interaktion från distans.

Coor SmartClimate

Digital lösning för att mäta och förbättra inomhusklimatet.

Coor SmartID

Ett effektivt hanteringssystem för ID-kort och behörigheter.

Coor SmartResponse

Enkel fel- och ärendehantering genom specifika QR-koder.

Coor SmartDrone

Drönare för effektiva inspektioner av byggnader och markområden.

Coor SmartMeetings

Smarta virtuella möteslösningar som kompletterar befintlig utrustning.

Coor SmartUtilization

Smarta sensorer och analyser för optimalt nyttjande av arbetsplatsytor.

Mer om Coor Smart Solutions www.smartoffice.coor.com

 

Mål och strategi

Målstyrd verksamhet

Coor strävar efter att bedriva en ansvarsfull och långsiktigt hållbar verksamhet.

Kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter ska kunna lita på att Coor sköter verksamheten professionellt, lönsamt och hållbart över tid. Ambitionen är att skapa värde i tre dimensioner: affärsmässighet, socialt och miljömässigt. Förutom de externa finansiella målen sätter koncernledningen varje år interna operativa mål som verksamheten styrs efter. De operativa målen är viktiga styrinstrument för verksamheten och kanaliseras ner genom organisationen. 

Utfall finansiella mål

 

Organisk
tillväxt 6%(mål  4-5%)

justerad
EBITA-marginal 6,1%(mål ~5,5%)

Kassa-
generering 103%(mål >90%)

Kapital-
struktur1,4(mål <3,0)


Utdelning107%(mål -50%)

Coors verksamhet

NORDENS LEDANDE FACILITY MANAGEMENT­BOLAG

Coor har sin hemmamarknad i Norden, men har också viss närvaro i Belgien, Polen, Ungern och Baltikum eftersom bolaget följt viktiga kunder ut i Europa. Klicka på kartan för att läsa mer om resultatet för varje land.

Huvudsakliga marknader

Övriga marknader

Sverige

Coors verksamhet i Sverige expanderade under året med 7 procent, där många nöjda kunder också valde att förlänga sina avtal såsom exempelvis Telia Company.

AnnaCarin Grandin LANDSCHEF SVERIGE

4 527Nettoomsättning,
MSEK
456Justerat EBITA,
MSEK
3 843Antal
medarbetare
59%Andel av koncernens omsättning
Norge

Coors norska verksamhet har många kunder inom olje- och gassektorn. Under året tillkom också energi- och bredbandskoncernen Lyse genom ett nytt IFM-avtal.

NIKOLAI UTHEIM LANDSCHEF NORGE

1 851Nettoomsättning,
MSEK
123Justerat EBITA,
MSEK
1 163Antal
medarbetare
24%Andel av koncernens omsättning
Finland

Den finska verksamheten har utvecklats i positiv riktning under 2017 trots en relativt omogen marknad.

JOHAN MILD LANDSCHEF FINLAND

550Nettoomsättning,
MSEK
16Justerat EBITA,
MSEK
829Antal
medarbetare
7%Andel av koncernens omsättning
Danmark

Tillväxten är tillbaka. Coors danska verksamhet tecknade under året flera nya större kontrakt, många inom restaurang och fastighetsservice.

JØRGEN UTZON LANDSCHEF DANMARK

799Nettoomsättning,
MSEK
37Justerat EBITA,
MSEK
777Antal
medarbetare
10%Andel av koncernens omsättning

Hållbarhet

EFFEKTIV STYRNING AV HÅLLBARHET

Coor vill utveckla verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det handlar om att bedriva lönsamma affärer idag, utan att kompromissa med möjligheterna att göra det även i framtiden.

Affärsmässig hållbarhet

Coor ska uppnå långsiktig affärsmässig hållbarhet genom stabil och lönsam finansiell utveckling i kombination med ett affärsetiskt förhållningssätt.

Social hållbarhet

Coor bidrar till ett bättre samhälle genom att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare, samt genom att bidra till en positiv samhällsutveckling i de områden där Coor verkar.

Miljömässig hållbarhet

Coor bidrar till en bättre miljö genom att aktivt reducera den miljöpåverkan och det resursutnyttjande som bolaget och dess kunder ger upphov till.

Fokusområden

Fokusområden

Fokusområden

Finansiell resultat-utveckling

Kund­relationer

Medarbetar­engagemang

Hälsa & säkerhet

Mångfald

Förnybar & effektiv

Energi & utsläpp

Ambition

Ambition

Ambition

Stabil finansiell utveckling

Hög kund­nöjdhet

Engagerade och motiverade medarbetare

Inga olyckor och långtidssjuk-skrivningar

Lika 
möjligheter

Ansvarsfull konsumtion

En fossilfri verksamhet

 

Ladda ner hållbarhetsrapporten 2017 (PDF) 

Bolagsstyrning

PRESENTATION AV STYRELSE & LEDNING

MATS GRANRYD

Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i projektutskottet och ersättningsutskottet, samt medlem i revisionsutskottet.

FÖDD: 1962

UTBILDNING: Civilingenjörs-examen KTH, Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika, Ansvarig for Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting. 

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Director General GSMA, styrelse­ledamot i Swedbank.

AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier.

ANDERS EHRLING

Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i projektutskottet.

FÖDD: 1959

UTBILDNING: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: 23 år inom SAS varav de avslutande 5 åren som VD SAS Sverige, Koncernchef och VD Scandic Hotels AB, Koncernchef och VD Braathens Aviation AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Unlimited Travel Group UTG AB och A-Katsastus Group OY. Styrelse­medlem i Parks&Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.

AKTIEÄGANDE: 0

MATS JÖNSSON

Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i projektutskottet.

FÖDD: 1957

UTBILDNING: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive VD och koncernchef Skanska Services.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Logent Holding AB och Lekolar AB. Styrelseledamot i NCC AB och Assemblin Holding AB.

AKTIEÄGANDE: 339 155 aktier.

MONICA LINDSTEDT

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.

FÖDD: 1953

UTBILDNING: Civilekonom och doktorandstudier i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD och grundare av Hemfrid i Sverige AB och medgrundare av Tidnings AB Metro. VD Tidningen Folket Eskilstuna, Bonniers Fackpressförlag, Eductus AB och Previa AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Företa­garna och Hemfrid i Sverige AB. Styrelseledamot i Svenska hus AB, Sveriges Television AB, Apotea AB, AB Gullringsbo Egendomar, SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och Tysk-Svenska Handelskammaren.

AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier.

KRISTINA SCHAUMAN

Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet, medlem i ersättningsutskottet.

FÖDD: 1965

UTBILDNING: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi-och finans­direktör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice Presi­dent, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: VD och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWI Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF AB, Apoteket AB, Orexo AB, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt och Ellos Group Holding AB.

AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier.

HEIDI SKAARET

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Chief Operating Officer Storebrand ASA. Styrelseordfö­rande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS og Storebrand Helseforsikring AS.

AKTIEÄGANDE: 0

MIKAEL STÖHR

Styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2013.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och VD, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, Axel Johnson International AB. Handelssekreterare, Exportrådet i Ryss­land. Junior Engagement Mana­ger, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i SJ AB.

AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier.

 

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

 

 

 

GLENN EVANS

Styrelseledamot sedan 2013.

FÖDD: 1959

Arbetstagarrepresentant, Unionen.

 

 

PIER KARLEVALL

Styrelseledamot sedan 2016.

FÖDD: 1954

Arbetstagarrepresentant, Ledarna.

 

 

GÖRAN KARLSSON

Styrelseledamot sedan 2013.

FÖDD: 1954

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

 

 

 

ARBETSTAGARSUPPLEANTER

 

 

 

ROBERT HALÉN

Styrelsesuppleant sedan 2015.

FÖDD: 1958

Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

 

 

RIKARD MILDE

Styrelsesuppleant sedan 2016.

FÖDD: 1967

Arbetstagarrepresentant, Unionen.

 

 

MIKAEL STÖHR

Styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2013.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och VD, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, Axel Johnson International AB. Handelssekreterare, Exportrådet i Ryss­land. Junior Engagement Mana­ger, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i SJ AB.

AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier.

ANDERS ASPLUND

HR-chef sedan 2000.

FÖDD: 1955

UTBILDNING: Socionomexamen från Stockholms Universitet.

ARBETSLIVSERFARENHET: HR-chef, ASG och Ohlsson&Skarne. Chef Management Planning Development, Skanska AB.

AKTIEÄGANDE: 39 398 aktier.

KLAS ELMBERG

Vice VD för verksamheten i Sverige sedan 2016.

FÖDD: 1974

UTBILDNING: Magisterexamen i internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.

ARBETSLIVSERFARENHET: Flertal olika roller inom Coor bl.a. som VD för Coor Norge och Affärenhetschef i Coor Sverige, Managementkonsult, Accenture. Controller, Saab Automobile.

AKTIEÄGANDE: 20 268 aktier.

 

ANNACARIN GRANDIN

Chef för verksamheten i Sverige sedan 2016.

FÖDD: 1967

UTBILDNING: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet/ Högskolan i Gävle/Sandviken.

ARBETSLIVSERFARENHET: Flera roller i Coor bl.a. som VD Coor Norge, Veolia och Sveri­ges Kommuner och Landsting (SKL).

AKTIEÄGANDE: 34 704 aktier.

NIKOLAI UTHEIM

Chef för verksamheten i Norge sedan 2016.

FÖDD: 1975

UTBILDNING: Civilekonom med inriktning mot finans, Norwegian School of Management (BI) and Copenhagen Business School.

ARBETSLIVSERFARENHET: Konsult, PwC Norge, Statoil Norge AS (Deputy CFO, Chief Controlling and Strategy Pro­jects).

AKTIEÄGANDE: 8 000 aktier.

JØRGEN UTZON

Chef för verksamheten i Danmark sedan 2001.

FÖDD: 1961

UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi, Copenhagen Business School. Executive Pro­gram, International Institute for Management Development, Lausanne.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD, Strax Nordic, Logistics Manager och Service Director, Xerox Danmark. Olika manage­mentfunktioner, Rockwool.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Ordförande i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) och ledamot i DI Service (Dansk Industri). Ledamot i Nordomatic AB och i dominus A/S.

AKTIEÄGANDE: 50 000 aktier.

RIKARD WANNERHOLT

Chef Verksamhetsutveckling sedan 2013.

FÖDD: 1962

UTBILDNING: Civilekonomexamen, Lunds Universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. International Execu­tive Program, IESE Business School, Navarra, Barcelona.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD, Sun Microsystems Sverige. VD och koncernchef, Addici. Executive Vice President, EDB Business Partner.

AKTIEÄGANDE: 22 746 aktier

JOHAN MILD

Chef för verksamheten i Finland sedan 2011.

FÖDD: 1974

UTBILDNING: Magisterexamen i redovisning, Svenska Handels­högskolan i Helsingfors.

ARBETSLIVSERFARENHET: VD, LujaPalvelut Oy. Direktör, ISS Palvelut Oy.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Länsi-Uudenmaan säästöpankki och Kiinteistötyönantajat ry.

AKTIEÄGANDE: 16 537 aktier.

JENS EBBE RASMUSSEN

Chef Affärsutveckling & Försäljning sedan 2009.

FÖDD: 1968

UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi och national­ekonomi, Lunds Universitet. Finance, École supérieure de commerce de Paris. Kadett, Pansarofficershögskolan Skövde.

ARBETSLIVSERFARENHET: Managementkonsult, McKinsey & Company. Fixed Income Department, Unibank Markets. Konsult/Extern rådgivare, Frukt­budet.

AKTIEÄGANDE: 61 213 aktier.

ERIK STRÜMPEL

Chefsjurist sedan 2006.

FÖDD: 1970

UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet. IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.

ARBETSLIVSERFARENHET: Advokat, Linklaters Advokat­byrå. Notarie, Handens tingsrätt

AKTIEÄGANDE: 2 499 aktier.

OLOF STÅLNACKE

CFO & IR-chef sedan 2009.

FÖDD: 1965

UTBILDNING: Magisterexamen i finansiell ekonomi och interna­tionell företagsekonomi, Han­delshögskolan i Stockholm

ARBETSLIVSERFARENHET: Ekonomichef, The Absolut Company, V&S-koncernen. Flera ekonomichefsroller och managementkonsult, McKinsey & Company.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot och Kassaförvaltare, Ericastiftelsen.

AKTIEÄGANDE: 82 929 aktier.

MAGDALENA ÖHRN

Kommunikationschef, tillträdde15 januari 2018.

FÖDD: 1966

UTBILDNING: Fil kand. i informationsvetenskap, Uppsala Universitet samt Poppius journalistskola.

ARBETSLIVSERFARENHET: Informationschef, Ving, Byråchef, kundansvarig projekt­ledare samt diverse andra roller på Prime PR, Projektledare, Rikta kommunikation, Presschef, TV3.

ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i New Hope, Reseindustrins barnfond.

AKTIEÄGANDE: 0